Specifični poremećaj jezika

Neka deca imaju specifični poremećaj jezika. On može pogoditi i ekspresivni i receptivni jezik. Specifični poremećaj jezika nema očigledan uzrok kao što su oštećenje sluha ili teškoće u učenju. Stanje se javlja kod male dece i poznato je da se zadržava do odraslog doba, a neke studije pokazuju da čak 7% dece može imati teškoće usled specifičnog jezičkog poremećaja. Deca koja kasnije progovaraju i deca sa kašnjenjem u ekspresivnom jeziku mogu pokazivati znake specifičnog jezičkog oštećenja i mogu imati udružene teškoće sa veštinama pismenosti. Nažalost, ponekad se na tu decu, koja nemaju nikakve druge teškoće, gleda kao lenje, zato što u svim ostalim oblastima razvoja oni prate očekivana razvojna dostignuća. Vi kao roditelji možete pomoći tako što će odvesti svoje…

Opširnije

Receptivni jezički poremećaj (Razumevanje)

Deca sa receptivnim jezičkim poremećajem imaju teškoća sa razumevanjem jezika, shvatanjem reči, rečeničnih struktura ili koncepata. Ponekad u ovakvom slučaju ekspresivni jezik može odavati utisak da dete funkcioniše u skladu sa uzrastom, ali njegovo razumevanje može biti kompromitovano (ugroženo). Dete sa receptivnim jezičkim poremećajem ili kašnjenjem može delovati kao da razume zbog toga što hvata ključne reči u rečenicama i prati neverbalne znakove kao što su pokazivanje ili usmeravanje pogleda govornika. Ukoliko ste zabrinuti da vaše dete ima jezički problem ili da ima teškoće u razumevanju jezika, počnite tako što ćete mu proveriti sluh. Takođe i sami možete isprobati nekoliko testova – dajte im jednostavna uputstva koja su van konteksta nao npr. “Hajde da obučemo cipele i jaknu” kada nije…

Opširnije

Jezičke teškoće (kašnjenja i poremećaji)

Mnoga deca ispoljavaju jezičke teškoće u obliku kašnjenja u razvoju jezika ili jezičkog poremećaja. Te teškoće mogu se javiti u vidu ekspresivnog jezičkog poremećaja (kada pogađaju jezik koji deca upotrebljavaju kada govore) ili receptivnog jezičkog poremećaja (kada je pogođeno njihovo razumevanje, poimanje, shvatanje jezika). Neka pak deca imaju teškoće sa oba, što može imati veoma ozbiljan uticaj na dobrobit deteta obzirom da oni nisu u stanju niti da se izraze niti da razumeju šta se oko njih dešava. Otprilike tri četvrtine dece koja imaju emotivne probleme i probleme u ponašanju imaju značajna jezička oštećenja. Veliki broj dece sa jezičkim poremećajem ili kašnjenjem takođe imaju i druge, udružene probleme. Sa druge strane, postoje deca kod kojih je prisutan specifični jezički poremećaj…

Opširnije

Ekspresivni jezički poremećaj i kašnjenje

Dete sa jezičkim teškoćama ili ekspresivnim jezičkim poremećajem ili kašnjenjem može pokazivati normalne govorne veštine, ali će jezik koji koristi biti sličan onom koji koriste deca mlađeg uzrasta. Na primer, u poređenju sa decom njihovog uzrasta, primetićete da se pre služi rečenicama od jedne ili dve reči, nego dužim rečenicama. Ova deca pored jezičkog imaju i kašnjenje u razvoju govora. Rečenice neke dece mogu biti besmislene a mogu čak i sadržavati njihove izmišljene reči (žargon). Ekspresivni jezički poremećaj ili kašnjenje može se manifestovati u vidu raznovrsnih teškoća kao što su teškoće sa pravilnom upotrebom gramatike i sintakse, teškoće u pronalaženju reči ili razumevanju i upotrebi koncepata ili atributa. Pogledajte odgovarajući odeljak dostignuća u opisu tipičnog razvoja da biste dobili ideju…

Opširnije