Govorni poremećaji i fonološko kašnjenje

Fonološko kašnjenje obično je prisutno onda kada dete kasni u razvoju govornih glasova ili ima teškoća sa govorom. Postoji više naziva za ovu vrstu poremećaja kao što su razvojni fonološki poremećaj ili poremećaj artikulacije itd. Fonološki razvoj opisuje proces kada dete uči nove glasove, memoriše ih i može im pristupiti da bi tačno formirao reči. To je veoma složen sistem i povezan je sa detetovom sposobnošću da organizuje i razlikuje nove glasove. Ukoliko je prisutan fonološki poremećaj takođe su prisutne i teškoće sa jezikom i opismenjavanjem. U okviru našeg sajta mi ćemo odvojiti govorne teškoće pod jasno definisane naslove. Imamo odvojen odeljak za dispraksiju i artikulacione teškoće, ali budite svesni da teškoće na fonološkom nivou mogu biti povezane sa ovim…

Opširnije