Poštovani učitelji i nastavnici,
Pred vama je priručnik koji ima za cilj da vas bolje upozna sa decom koja
imaju smetnje u učenju.
To su neka od one dece (ako ne i sva) za koju mislite da su lenja, nemarna i
nezainteresovana. To su deca koja su dobila ili će, ako ih uputite na stručnu
evaluaciju, dobiti dijagnozu: disleksije, disgrafi je, diskalkulije ili poremećaja
pažnje sa ili bez hiperaktivnosti.

Preuzmite datoteku:
Šta bi svaki prosvetni radnik trebalo da zna