Slušanje i pažnja su osnovni gradivni sastojci govorno jezičkog razvoja. Osvajanje
ovih veština na ranom uzrastu je od vitalne važnosti ukoliko želite da vam dete bude
uspešno u školi. Interakcija sa drugima, deljenje zajedničkog fokusa sa drugima kao i
igranje u okruženju u kojem nema ometajućih faktora olakšavaju razvoj ovih veština.
Slušanje nije isto što i sluh. Dete može imati savršen sluh a sa druge strane biti loš
slušalac. Deca sa autizmom, ADHD-om ili fonološkim poremećajem imaju teškoća sa
slušanjem, pamćenjem i praćenjem verbalnih uputstava. Deca koja su imala
nedostatak socijalne interakcije ili loše govorne modele u ranim godinama svoga
života mogu imati prisutne teškoće sa slušanjem i pažnjom. Studije takođe pokazuju
da preveliko izlaganje televiziji od ranog uzrasta može imati dugoročne štetne
posledice na veštine slušanja i pažnje.

Preuzmite datoteku:

slusanje paznja posmatranje