Fonološko kašnjenje obično je prisutno onda kada dete kasni u razvoju govornih glasova ili ima teškoća sa govorom. Postoji više naziva za ovu vrstu poremećaja kao što su razvojni fonološki poremećaj ili poremećaj artikulacije itd. Fonološki razvoj opisuje proces kada dete uči nove glasove, memoriše ih i može im pristupiti da bi tačno formirao reči. To je veoma složen sistem i povezan je sa detetovom sposobnošću da organizuje i razlikuje nove glasove. Ukoliko je prisutan fonološki poremećaj takođe su prisutne i teškoće sa jezikom i opismenjavanjem.

U okviru našeg sajta mi ćemo odvojiti govorne teškoće pod jasno definisane naslove. Imamo odvojen odeljak za dispraksiju i artikulacione teškoće, ali budite svesni da teškoće na fonološkom nivou mogu biti povezane sa ovim govornim teškoćama.

Ukoliko mislite da vaše dete ima fonološki poremećaj, važno je da posetite logopeda što je pre moguće da biste razmotrili uključivanje u govornu terapiju i potrebu za nekom specijalističkom intervencijom. Logoped može raditi sa vašim detetom i davati vam vežbe i aktivnosti da se potpomogne razvoj njihovog govora i fonoloških veština. Fonološki poremećaji mogu takođe uticati na sposobnost vašeg deteta da nauči da čita i piše, tako da je važno terapiju početi što pre.

Terapija za fonološke poremećaje može se donekle razlikovati od normalne artikulacione terapije. Upotrebom psiholingvističke procene usmeravamo se na različite oblasti detetove govorno jezičke produkcije i otkrivamo oblasti u kojima postoje teškoće. Zatim, u odnosu na to što smo utvrdili, pravilno usmeravamo terapiju. Na početku terapije više se usmeravamo na slušanje nego na govor, sa puno različitih zadataka auditorne diskriminacije reči i glasova.

Poremećaji sa fonološkom osnovom su komplikovani i zahtevaju redovnu govorno jezičku terapiju.