Mnoga deca ispoljavaju jezičke teškoće u obliku kašnjenja u razvoju jezika ili jezičkog poremećaja. Te teškoće mogu se javiti u vidu ekspresivnog jezičkog poremećaja (kada pogađaju jezik koji deca upotrebljavaju kada govore) ili receptivnog jezičkog poremećaja (kada je pogođeno njihovo razumevanje, poimanje, shvatanje jezika). Neka pak deca imaju teškoće sa oba, što može imati veoma ozbiljan uticaj na dobrobit deteta obzirom da oni nisu u stanju niti da se izraze niti da razumeju šta se oko njih dešava. Otprilike tri četvrtine dece koja imaju emotivne probleme i probleme u ponašanju imaju značajna jezička oštećenja. Veliki broj dece sa jezičkim poremećajem ili kašnjenjem takođe imaju i druge, udružene probleme. Sa druge strane, postoje deca kod kojih je prisutan specifični jezički poremećaj bez prisustva ikakvih drugih udruženih teškoća. Ukoliko sumnjate da vaše dete ima jezičke teškoće, što pre ga odvedite kod logopeda radi procene.

 

Kako učimo jezik

Učenje jezika je složen proces i za većinu dece taj se proces odvija prirodno tokom prvih godina života. Prvo učimo reči i njihova značenja pa tek onda počnemo da ih prikladno upotrebljavamo. To znači da je na ranom uzrastu veličina detetovog receptivnog rečnika (količina reči koje znaju i razumeju) veća od njihovog ekspresivnog rečnika (količina reči koje koriste u govoru). Jezičko okruženje u kojem se dete igra i uči predstavlja važan faktor u usvajanju dobrih jezičkih veština. Za razvoj jezika je odlično ukoliko dete ima dosta kvalitetnih interakcija i igre sa drugom decom i odraslima. Provođenje velike količine vremena ispred TV-a sa cuclom u ustima zaista nije blagotvorno za razvoj jezičkih veština. Takođe, razvoj dobrih veština slušanja i pažnje jeste temelj dobrog jezičkog razvoja, tako da i to predstavlja još jedan razlog da se smanji vreme pred televizorom.

Razvoj govora i pismenosti je povezan sa razvojem jezika i često deca imaju kombinovane teškoće u tim oblastima. Na našem sajtu pokušaćemo da vam opišemo kako su te stvari međusobno povezane i koje aktivnosti možete raditi sa detetom da biste unapredili učenje u svim ovim oblastima.

Ukoliko ste zabrinuti za jezički razvoj svoga deteta trebalo bi da kotaktirate lokalnog logopeda radi procene i jezičke terapije. Logoped će proceniti vaše dete, izvoditi neophodnu terapiju i dati vam savete i program za unapređenje jezičkih veština vašeg deteta. Procena će verovatno uključiti formalno i neformalno testiranje koje će omogućiti logopedu da iskroji odgovarajuće terapijske aktivnosti i programe.