Razvojna verbalna dispraksija ili govorna apraksija može kod deteta izazvati  ozbiljne teškoće u govoru. Teškoće se javljaju kad dete ne može da koordiniše govorne mišiće precizno i glatko. Da objasnimo jednostavno, signali iz mozga za govorne mišiće ne rade efikasno tako da je govor ne koordinisan i glasovi i reči su pogrešno izgovorene ili potpuno izostavljene. Često dete sa dispraksijom može imati i druge teškoće i one mogu uključivati i teškoće sa finom i grubom motorikom.

Verbalna dispraksija ili apraksija često je povezana sa teškoćama na fonološkom nivou razvoja govora. Znaci verbalne dispraksije  ispoljavaju se onda kada dete ima vidljivih teškoća sa govorom, izgovara istu reč na različite načine, brka redosled glasova u reči ili reči u rečenici i ima lošu koordinaciju oralne muskulature što može dovesti do balavljenja ili neurednosti pri jelu. Govorna terapija može biti u formi artikulatornih drilova ili aktivnosti za razvoj fonološke svesti.  Artikulatorni drilovi pomažu ojačavanje veza od mozga do govornog aparata, dok terapija fonološke svesnosti pomaže deci da razviju svest o glasovima u reči, njihovih veza sa skladištem reči i motornih programa koji im pomažu da artikulišu reči.